هفت راه کار برای رهایی ازخستگی

هفت مثال وجود دارد که قوم خدا چگونه با ملاکی صحبت می‌کنند. این هفت گفتگو را می‌توان هفت زمزمه سرد شدن قلب در حرکت به سوی خدا نامید، زیرا علائم افرادی را که رابطه عاشقانه خود را با خدا از دست داده اند توصیف می‌کند. ماموریت ملاکی این بود که رابطه آنها را با خدا به حال اول برگرداند. ملاکی دومین ظهور مسیح را برای مومنان، حکم شدید برای کسانی که قلبشان یخ زده و یحیای تعمید دهنده را پیشگویی می‌کند، که راه را برای آمدن عیسی هموار می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً