مقدسین میخوانند و گناهکاران تهنیت میگویند

هدف این برنامه درسی این است که مردم را با کلام خدا آشنا کرده و کلام خدا را به مردم برساند. یکی از اهداف اصلی در خواندن کتاب مکاشفه باید پرستش خدا و مسیح باشد که پادشاه پادشاهان و ارباب اربابان است. اگر عیسی پسر خدا گفت که نمی‌دانم، ما هم باید در مورد وقایع ذکر شده در مکاشفه فروتن باشیم.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.