شما کی هستید؟

عیسو و یعقوب بینشی در مورد دعوت و لطف خداوند بر بشر ارائه می‌دهند. یعقوب تولد را از عیسو ربود. او نخست‌زادگی را از برادر دوقلوی خود گرفت و پدرشان را فریب داد تا برکت و نعمت به او داده شود. زندگی یعقوب، کاوش در سختی و فریب است که او را به فضل شگفت‌آور خدا سوق داد. او به خاطر اینکه نخست‌زادگی را ربود برکت نیافت، بلکه به خاطر لطف و رحمت خدا برکت یافت. خداوند به یعقوب نام جدید اسرائیل را داد زیرا می‌خواست كه یعقوب هویت واقعی خود را در فضل خدا ببیند.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.