عدالت رابطه ای

عیسی دو جمله مهم بیان می‌کند: او آمده است تا قانون خدا را عملی کند، نه اینکه آن را نابود کند، و نیکوکاری کسانی که از او پیروی می‌کنند باید حتی بیشتر از نیکوکاری معلمان دینی آن زمان باشد. عیسی می‌گوید که شاگردانش برای اینکه بخشی از راه‌حل او باشند، باید کلام خدا را بشناسند و تعالیم او را در روابط خود با برادران و دشمنان بکار گیرند. عیسی چنین تعلیم می‌دهد که ما می‌توانیم احساسات خود را کنترل کنیم قبل از اینکه آنها بر ما تأثیر بگذارند و موجب نافرمانی از خدا شوند.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً