مأموریت رسول

مکاشفه در خصوص موضوعاتی است که باید در آینده اتفاق بیفتد. یوحنا یک مکاشفه دارد و به او گفته شده است که هفت شمعدان، کلیسا هستند و یکی که در وسط است مسیح است. فصل‌های چهارم و پنجم کاملاً زیبا بوده و پر از حقایق عمیق در مورد بهشت هستند. فصل‌های ششم تا نوزده بر یک دوره هفت ساله تمرکز دارد که به عنوان مصیبت بزرگ شناخته می‌شود و یکی از وقایعی است که رجعت دوم عیسی مسیح نامیده می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.