چیزی که دریافت می کنید، چیزیه که می بینید

خدا هشت وحی بر زكریا داشت تا قوم خود را كه ناتوان و مأیوس شده بودند، تشویق کند و آنها را توانمند كند. تبعیدی‌ها سلاح کمی داشتند در حالی که دشمنان بسیار بودند و وظیفه عظیمی بر عهده داشتند. آنها بر روی مشکلات متمرکز بودند و نمی‌دانستند چگونه با این همه موانع و مشکلات معبد را بازسازی می‌کنند. اما وحی زکریا حجاب را کنار زد و به آنها نشان داد که خدا چگونه برای تحقق اهداف خود عمل می‌کند. پیشگویی‌های او امید و قدرت را به قوم خدا بخشید.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً