زبان نشانه های منجی

واژه مکاشفه بیان انگلیسی کلمه یونانی apocalypses است که به معنی کنار زدن حجاب است. هنگامی که ما در حوزه وقایع آینده مطالعه می‌کنیم یعنی در امور معنوی که هنوز تحقق نیافته‌اند، واقعاً به شاه کلید اصلی یعنی روح‌القدس نیاز داریم. خداوند پدر، مرکز پرستش در آسمان را از خود به پسر خود یعنی عیسی که به نظر می‌رسد کشته شده است بر می‌گرداند، که بیانگر ذات کیستی و چیستی خداست.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.