وقتی خدا پرده رو کنار میزنه

در نامه مختصر یهودا از بدعت‌ها یا معلمین دروغین که علیه ایمان عیسی مسیح، مرگ و قیام او صحبت می‌کنند ابراز نگرانی شده است. یهودا به ما می‌گوید معلمان دروغین مانند ابرهایی هستند که نوید باران را می‌دهند اما هیچ خیری نمی‌رسانند. کتاب مکاشفه دشوارترین کتاب در بین کتب مقدس است که بطور کامل نمی‌توان آن را درک کرد زیرا به زبان اشاره نوشته شده است. خدا حجاب را کنار زده و به یوحنی، قدرت مکاشفه عیسی مسیح و اتفاقات آینده را داده است که بدون مکاشفه نمی‌توان شناختی نسبت به آنها داشت.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.