اینک مکاشفه

در موعظه‌های زکریا، خداوند نه تنها مردم خود را به یک شهر یا معبد فراخواند بلکه به میهن معنوی خود که رابطه با اوست، بازگشت می‌دهد. پیام اصلی او این بود که اگر مردم به سوی خدا بازگردند، خدا هم به سوی مردم باز می‌گردد. کتاب زكریا یكی از مهمترین كتابهای نبوی است كه در کنار کتاب اشعیا شامل پیشگویی‌های مفصلی از مسیح است که در آینده خواهد آمد. زکریا چنین پیشگویی می‌کند که خدا به مردمش روح خود را می‌بخشد و آنها را برای همیشه متنعم می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً