اقراری که تائید میکنه

یوحنا می‌گوید که ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم، سپس ده دلیل برای این موضوع بیان می‌کند. فصل عشق کتاب مقدس به ما می‌گوید که عشق بورزیم زیرا عشق از طرف خداست. خدا عشق است. عشق ذات خداوند است. این فرمانی است که از خدا داریم، کسی که خدا را دوست دارد، برادرش را نیز دوست خواهد داشت. ما خدا را دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت و عشق کامل، ترس را از بین می‌برد. غیرممکن است که یک شاگرد نهانی برای عیسی مسیح باشید.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.