بر ایمانتون متمرکز بشید

حجی نبی به ما نشان می‌دهد که چگونه اولویت‌های زندگی خود را تعیین کنیم. حجی به کسانی که از تشنگی معنوی عبور کرده‌اند یا متوجه می‌شوند که کارشان مورد لطف خداوند قرار نگرفته است، می‌گوید به راهی که آمده‌اید نگاه کنید و آن را با راه خدا مقایسه کنید. خدا می‌خواهد ما روی کاری که امروز انجام می‌دهد و قصد دارد در آینده انجام دهد تمرکز کنیم. ما باید ایمان خود را بر اولویت‌ها، چشم‌انداز، انگیزه‌ها و ترس‌های خود متمرکز کنیم.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً