مسحی که اطمینان میبخشد

در نامه اول یوحنا، اطمینان بیشتری از رستگاری می‌بینیم: عشق به برادران و خواهران در مسیحیت، عشق به خدای پدر و تدهین روح‌القدس. روح‌القدس است که باعث می‌شود آنچه را که از نظر معنوی آشنایی داریم، بشناسیم. یوحنا همچنین عنوان می‌کند که فرزندان خدا به گناه عادت نمی‌کنند. رستگاری ما بر اساس احساسات قلبی ما نیست. رستگاری ما مبتنی بر این واقعیت است که ما به انجیل ایمان داریم.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.