قطب نمای اطمینان

نامه اول یوحنا به کسانی است که ایمان دارند و نیز کسانی که شاید بدانند ایمان دارند و سپس واقعاً ایمان آورند. در یک کلام، ما به دنبال اطمینان هستیم، اطمینان از اینکه رستگار می‌شویم. دو واقعیت انجیل را به یاد داشته باشید: مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. خداوند فقط به دنبال این نیست که گناهان مردم خود را ببخشد، بلکه دوست دارد قوم خود را از گناهان نجات دهد. اطمینان واقعی از رستگاری، ثمربخش است.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.