جارو کردن از بالا تا پایین

صفنیا درباره روز خداوند پیشگویی دارد. مرکز توجه وی بر روزهای آخری است که بازگشت عیسی رخ خواهد داد و خدا بر جهان حکم خواهد كرد. وی رویدادی را شرح می‌دهد که هر انسان و جانوری را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حکم الهی نتیجه گناه ملتهاست و صفنیا از مردم می‌خواهد که توبه کنند و ایمان بیاورند. خدا همیشه کسانی را که به او ایمان دارند حفظ کرده و از آنها مراقبت خواهد کرد. در پایان کار، تمام انسان‌های روی زمین خداوند را به عنوان ارباب تصدیق خواهند کرد.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً