مناظرۀ ابتکاری

حبقوق روحانی و كشیش عبادت و موسیقی بود و زمانی زندگی می‌كرد كه تهدید حمله بابل برای همه روشن بود. اما در حالی که دیده‌بانان بیت‌المقدس در برج‌ها مراقب لشگر دشمن بودند، حبقوق خود را در یک برج مراقبت معنوی مستقر کرد تا از خدا خبر بگیرد. او به این دلیل مشهور است که بارها و بارها از خدا می‌پرسد، چرا؟ همانطور که با سؤالاتی که قوم یهودا می‌پرسیدند کشمکش داشت. حبقوق قوم یهودا را ترغیب می‌کند تا با ایمان زندگی کنند و امید خود را حفظ کنند.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً