کلام و شاهد طوفان زندگی

پطرس به ما می‌گوید پایان همه چیز نزدیک است و با توجه به این رخداد، باید چگونه انسان‌هایی باشیم. ما باید آرام و مسلط بر خود بوده و دعا کنیم؛ ما باید مهمان‌نواز باشیم؛ یکدیگر را دوست داشته باشیم، به یاد داشته باشیم که عشق بسیاری از گناهان را می‌پوشاند. آنچه که یک فرد را از فردی دیگر متمایز می‌کند این نیست که آیا در رنج است یا خیر، بلکه نحوه کنار آمدن با رنج‌ها مهم است. هدف از رنج و محنت این است که شما را کامل کند، پا برجا کند، تقویت نماید و حساب شما را تسویه کند.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.