الگوی ازدواج

پطرس الگویی عملی، رابطه‌ای و کلامی برای ازدواج ارائه می‌دهد که مسیح و کلیسا است. مشکل شماره یک در ازدواج‌های مسیحی، مردانی هستند که مسئولیت مراقبت از زنان و فرزندان خود را به عهده نمی‌گیرند، و همانند مسیح که مراقب کلیسا است عمل نمی‌کنند. پطرس عیسی مسیح را به عنوان مراقب بزرگ کلیسا به تصویر می‌کشد. خداوند مسئولیت ازدواج و خانه را به شوهر محول کرده است. در تمام روابط خود از الگوی کتاب مقدس پیروی کنید و به خداوند اجازه دهید تا شما را آنگونه که توانایی دارید بسازد.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.