نبی سیاسی

در کتاب میخا سه موعظه بزرگ ثبت شده است. این پیامبر در اصل یک کشاورز بود، با این حال فراخوانده شد تا سخنان خدا را به رهبران سیاسی و معنوی پایتخت‌های اسرائیل و یهودا برساند. میخا مقصر فساد اخلاقی و معنوی قوم خدا را رهبران آنها می‌دانست. میخا چنین موعظه کرد تنها راهی که از طریق آن می‌توان مردم را از درماندگی نجات داد این است که خداوند یک حاکم بی‌عیب و نقص بفرستد: یعنی مسیح.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً