لاک پشتی بر روی پایۀ فنس

خوشابحال‌ها ذهنیت فردی است که به سمت خدا می‌آید و شخصی است که خدا به دنیا فرستاده است. عیسی این کار را با چهار استعاره عمیق دنبال می‌کند: نمک زمین، نور جهان، شهری روی تپه، و شمع روی شمعدان. هیچیک از پیروان عیسی مسیح نمی‌توانند تمام این رفتارها را داشته باشند و نوع کارهایی را که او امر می‌کند انجام دهند، مگر اینکه روح خدا از طریق آنها این کار را انجام دهد.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً