سه مرحلۀ پطرس

در کتب عهد جدید ما سه پطرس متفاوت می‌بینیم، اما همه آنها یک نفر هستند. نام او در انجیل، شمعون است، که رفتارهای متغیر، گرم و سرد و بدون فکر دارد، اما عیسی او را پطرس سنگ نامید. پس از عید پنجاهه، ما پطرسی را می‌بینیم که کاملاً قدرتمند است. سرانجام پطرس پیر و خردمند، رسول و پیام‌آور امید می‌شود. او می‌خواهد افرادی را در رنج هستند تسلی دهد و از آنها دلجویی کند. موضوع این کتاب، در حقیقت شناخت خدا از طریق عیسی مسیح است.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.