نبی متعصب

در فصل 1 یونس با خدا همراه نبود. در فصل 2، یونس از شکم ماهی بیرون شد و به سمت خدا آمد و گفت آنچه گفتی خواهم کرد. در فصل 3 یونس بخاطر خدا به نینوا می‌رود. مضمون اصلی کتاب یونس عشق خداوند به همه مردم است، حتی به آشوریان نینوا که از دین نفرت داشتند. گرچه یونس پیش‌داوری کرد و از اینکه خداوند اهالی نینوا را خواهد آمرزید بسیار عصبانی شد، اما خداوند با صبر و حوصله عشق عظیم خود را به آن شهر نشان داد.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً