منبع و مراحل تقدیس شدن

یعقوب درباره منابع و توالی تقدیس با ما سخن می‌گوید. عیسی و یعقوب اینچنین تعلیم می‌دهند که راه‌حل مشکل گناه، حتی گناه جنسی، کتاب مقدس است زیرا کلام خدا زنده و قدرتمند است. یعقوب بر اهمیت پیروی از خدا و بکار بردن کلام خدا در زندگی تأکید می‌کند. یعقوب بر منابع آداب دینی تمرکز دارد و اینکه باید زبان را کاملاً ادب کرد. ما باید زندگی خود را تحت کنترل حکمت خدا قرار دهیم، نه عقل زمینی.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.