تجربۀ ادوم

در کوتاه‌ترین کتاب عهد عتیق، می‌توان درس‌های بزرگی آموخت. خداوند از طریق عوبدیا سخن گفت تا ملت ادوم را مورد اعتراض قرار دهد زیرا مردم آن، هنگام سقوط یهودا خوشحال و شادمان شده بودند. داستان دشمنی قوم اسرائیل و ادوم به یعقوب و عیسو بر می‌گردد که دو برادر دوقلو بودند. این برادران بیانگر تفاوت بین افراد روحانی، خداجو و پیرو راه خدا و کسانی است که فقط به دنیای مادی و خواسته‌های خودخواهانه خود علاقمند هستند.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

Comments are closed.