شیر می غره و عاموس اون رو می بینه

عاموس یک مرد عادی، یک انجیر‌چین و یک چوپان بود، با این وجود خدا تصمیم گرفت که از او به عنوان یکی از پیامبران خود استفاده کند. عاموس آینده سلطنت شمالی و اینکه به اسارت آشوریان در می‌آیند را پیشگویی كرد. وی در دوران پررونق پادشاهی جنوبی، کشیش بود. در واقع، خداوند می‌فرماید کسانی که از نظر معنوی برتری دارند، با معیارهای سخت‌تری مورد قضاوت قرار می‌گیرند. به گفته عاموس، قلب قوم اسرائیل روزی به خدای خود باز می‌گردد.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

Comments are closed.