روز خداوند و ملخها

پیام یوئیل در پیام روز خداوند، پیشگویی‌هایی درباره وقایع روز جاری، وقایع تاریخی آینده و رویدادهای آخر‌الزمان را با هم ترکیب کرده است. روز خداوند، همانطور که یوئیل در گفتار خود از این عبارت استفاده می‌کند، می‌تواند به وقایع مختلفی که خدا در آنها نقش دارد اشاره کرد: مجازات، داوری، رهایی، نعمت و موارد دیگر. یوئیل به ما توصیه می‌کند که هر روز – گذشته، حال و آینده – باید روز خداوند محسوب شود و ما را دعوت به این گفتار می‌کند که در هر آنچه برای ما اتفاق می‌افتد، دست خدا را ببینیم.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً