تمرکز بر ایمان

گفته می‌شود که عبرانی‌ها مردمی دلسرد و آزار دیده بودند، ایمان خود را دور نریزید زیرا ابر بزرگی از علامات الهی ما را احاطه کرده است! در کتاب عبرانیان فصل یازدهم که به عنوان فصل ایمان شناخته می‌شود دلایلی بیان می‌شود که چرا باید ایمان خود را حفظ کنیم. ایمان موجب حفظ امید می‌شود و به آن مفهوم می‌بخشد. ما باید با ایمان زندگی کنیم. نویسنده مثالهای بسیاری از معنای ایمان و اینکه ایمان چه کاری می‌تواند انجام دهد بیان کند. نویسنده با توصیه به اطاعت از کسانی که راهنمای معنوی ما هستند کلام خود را پایان می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.