بهتره باور کنید!

کتاب عبرانیان پر از نصیحت و هشدار درباره نکات ظریف حول ارتداد است. مأموریت این کتاب همچنین سلب اطمینان کاذب از کسانی است که هنوز تعهدی در خصوص ایمان ندارند. روزانه یکدیگر را نصیحت کنید، حتی همین «امروز»، مبادا کسی از شما با فریبکاری گناه، سنگدل شود. توصیه او در ‌این کتاب در خصوص اقرار مومنانی است که هنوز تولد دوباره نیافته‌اند، زیرا در حفظ ایمان به کمک عیسی مسیح کوتاهی کرده‌اند.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.