یک حکایت دردناک

هوشع، پیامبر عشق خدا بود که در زمانی که پادشاهی اسرائیل تجزیه شده بود برای ده قبیله سلطنت شمالی اسرائیل مبعوث شد. قوم بنی‌اسرائیل از خدا روی برگردانده بودند و بتها را می‌پرستیدند یعنی زنای روحانی انجام می‌دادند. هوشع با یک فاحشه ازدواج کرد و در عشق به او از خود بیخود شد، این ازدواج به عنوان یک تصویر زنده از عشق خداست. به دلیل بی‌وفایی معنوی قوم اسرائیل، از این ده قبیله دیگر هیچ خبری نشد، با این حال هوشع روزی بازگشت معنوی آنها را به خدا پیشگویی كرده است.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

Comments are closed.