اولویت های دعای یک نبی بزرگ

دانیال نگرش‌هایی داشت که بسیار نمادین بوده و گاهی درک آنها دشوار است. او در مورد چهار پادشاهی که می‌توانستند حکمرانی کنند رویاهایی داشت، مانند رویایی که برای پادشاه بخت‌النصر تعبیر شد، و 70 هفته که تصور داشت زمان بازگشت مردم یهودا به بیت‌المقدس است. وی در پیشگویی 70 هفته‌ای خود، پیش‌بینی دقیقی از آمدن مسیح و آغاز پادشاهی او بیان می‌کند که پایانی نخواهد داشت.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.