شاهکار اسرار آمیز

کتاب عبرانیان که یک شاهکار اسرارآمیز است، بیش از هر کتاب دیگری در کتب مقدس، کتب عهد عتیق و عهد جدید را به هم پیوند می‌دهد. کتاب عبرانیان، عیسی مسیح را به عنوان مسیحی که در کتب عهد عتیق در خصوص ظهور او پیشگویی شده است و به عنوان فرمانروایی که در عهد جدید ظهور کرده و به عنوان پادشاه پادشاهانی که قرار است در آینده دوباره بیاید، معرفی می‌کند. ایمان یکی از مضامین این کتاب است و سه کلمه کلیدی در آن وجود دارد: بهتر شوید، ایمان داشته باشید و مواظب باشید؛ این کلمات سرلوحه مطالعات ماست.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.