با چیزی که میدونید چیکار خواهید کرد؟

در نامه دوم تیموتاوس، پولس دستورالعملی را که قبلا دریافت شده به تیموتاوس یادآوری می‌کند. پولس توضیح می‌دهد که خدا برنامه منحصر به فردی در مورد اینکه که باشیم، چگونه باشیم و در کجا باید باشیم، دارد. کتاب مقدس یک قدرت زنده است، تولدی تازه به همراه می‌آورد و کسانی را که دوباره متولد شده‌اند رشد می‌دهد. پولس می‌گوید، من نبرد خوبی انجام داده‌ام. این مسیر را به پایان رساندم. من ایمان خود را حفظ کردم و به او وفادار ماندم. من در مبارزه پیروز شده‌ام و تاج پیروزی را بر سر نهادم.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.