آخرین سخنان یک سرباز پیر

در این جلسه ما آخرین نامه پولس رسول را بررسی می‌کنیم. زمانی که پولس نامه دوم خود را به تیموتاوس می‌نویسد، می‌داند که زندگی‌اش رو به پایان است. پولس از مثال سرباز، ورزشکار و کشاورز برای تأکید بر کار منظم، دشوار و صبورانه استفاده می‌کند و انجیل را به عنوان شاگردان عیسی مسیح زنده می‌کند. برای زندگی با مسیح قوانینی وجود دارد، و یکی از آنها این است که باید صلیب خود را با خود بردارید، از مسیح پیروی کرده و بخاطر او پذیرای رنج و محنت باشید.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.