ایماندارن بر علیه بابلیها

دانیال و سه دوستش به بابل برده شدند و در دانشگاه‌های آن تحصیل کردند. خداوند با استفاده از فرمان پادشاه، این پیامبر را در منطقه سوق‌الجیشی بابل قرار داد تا به سایر اسیران خدمت کند. کتاب دانیال به دو بخش تقسیم می‌شود: روایت تاریخی و مکاشفه نبوی. حزقیال، یوحنا و دانیال درباره آخرالزمان پیشگویی کرده‌اند و آنها نیز پیامبران تبعیدی بودند. زندگی دانیال یک نمونه عالی از قوی، خالص و خدایی زندگی کردن در میان یک محیط خصمانه است.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.