برادرت کجاست؟

آشتی از موضوعات اصلی در کتاب مقدس است. آشتی با خدا، و آشتی با یکدیگر. کتاب پیدایش فصل 4 به ما کمک می‌کند تا علل درگیری و برخی راه‌حل‌ها را کشف کنیم. قابیل و ‌هابیل هر دو قربانی نزد خدا آوردند. قلب قابیل نسبت به خدا صادق نبود، بنابراین پیشکش او قبول نشد. قابیل عصبانی و غمگین شد و برادرش را کشت. راه‌حل عاری از نادانی را از خدا بیاموزید که هنوز هم برای کسانی که عصبانی و غمگین هستند مفید است.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.