سه تجلی عیسی در کلیسا

پولس تیموتاوس را از مادی‌گرایی بر حذر می‌دارد و وی را چنین تعلیم می‌دهد که دینداری همراه با قناعت، منفعت عظیمی دارد. پولس ثروتمندان را با این کلام نصیحت می‌کند: آیا شما مال را در اختیار دارید یا مال شما را در اختیار دارد؟ بین اولین ظهور مسیح هنگام رهایی انسان‌ها و ظهور دوم هنگام رجعت مسیح، ظهور خدا از طریق شما و از طریق من و انسان‌های ویژه خداوند رخ می‌دهد. موضوع مورد تأکید در نامه پولس به تیموتاوس این است که نظارت خداگونه به معنای داشتن ناظران خداگونه است.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.