اشتباهات خداشناسان و ناظران خداشناس

پولس انجیل را اینگونه شرح می‌دهد: فقط یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد. همانطور که مسیح بر کلیسا نظارت می‌کند و کلیسا را هدایت می‌کند، یک مرد نیز باید همسر و خانواده خود را هدایت و نظارت کند و انسان نیز باید کلیسا را نظارت یا هدایت کند. کتاب مقدس به وضوح به مرد مسئولیت رهبری خانه و کلیسا را می‌دهد. پولس صلاحیت رهبران معنوی را فهرست می‌کند. پولس به ما می‌آموزد که زندگی خود را با کلام خدا بسنجید.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.