خدا به هر حال شما رو دوست داره

ارمیا که پیامبر گریان نامیده می‌شود، همچنان گریه می‌کند زیرا این سرزمین فتح شده است و مردمی که دوستشان دارد در یک سرزمین دور همانند برده زندگی می‌کنند. خدا برای قوم خود که در بابل زندگی می‌کردند کجا بود؟ بیت‌المقدس از نظر آنها به معنای واقعی کلمه، شهر خدا بود و آنها احساس می‌کردند از شهر مقدس خود و خدای مقدس خود جدا شده‌اند. اگر به زندگی خود نگاه کنید و از خود سوال کنید که آیا خدا واقعاً شما را دوست دارد، کاملاً با مطالعه پاستور وودوارد در مورد مرثیه‌ها ارتباط برقرار خواهید کرد.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.