نقشه ای برای سازمان کلیسا

هنگامی که کتاب‌های اول تیموتاوس، دوم تیموتاوس و تیطس را بررسی می‌کنیم، به نامه‌های مذهبی می‌رسیم. روابط پولس / تیموتاوس در طول تاریخ کلیسا الگویی است برای صدها هزار پیشوای روحانی بزرگ و کوچک. در کتاب دوم تیموتاوس 2:2، نوعی آموزش به ما نشان داده می‌شود که هرگز جایگزینی برای آن نمی‌توان یافت: مردان قابل اعتمادی را تعلیم دهید که توانایی آموزش سایر مردمان را نیز دارند. پولس بر شخصیتی تأکید دارد که مردم با آن شخصیت در کلیسا هدایت می‌شوند.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.