خبرهای غم انگیز خداوند

با سقوط بیت‌المقدس و تصرف آن توسط بابلی‌ها، مردم به دو دسته تقسیم شدند: کسانی که به ارمیا اعتقاد داشتند که اسارت، مجازات خداوند است و کسانی که پیام ارمیا را نپذیرفتند و قیام کردند. خداوند به کسانی که ایمان آوردند و توبه کردند، قول کمک داد. خداوند قلب آنها را تازگی داد و نسل بعدی را به آنها برگرداند. اما برای کسانی که سرکشی کردند، خداوند هشدار داد که کاملاً نابود خواهند شد. ارمیا در خصوص احیاء آینده و مسیح پیش‌بینی کرده که امروز همچنان به ما امید می‌بخشد.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.