شرح زمانی آمدن او

درکتاب تسالونیکیان پولس می‌گوید عیسی بر می‌گردد و ما باید مشغول باشیم در حالی که تماشا می‌کنیم و منتظر بازگشت او هستیم. بدون توقف دعا کنید و همیشه شکرگزار باشید. اگرچه نمی توانیم بفهمیم عیسی چه موقع باز خواهد گشت، اما گفته است که نشانه‌هایی از زمان رجعت وجود دارد که باید مراقب آنها بود. در کتاب دوم تسالونیکیان، پولس در مورد روز خداوند توضیح می‌دهد، هنگامی که شیطان قبل از حکومت هزاره عیسی مسیح، آزادانه بر روی زمین سلطنت می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.