امید مبارک

مضمون اولین نامه پولس به تسالونیکیان، رجعت دوم عیسی مسیح است. درک این نکته مهم است که رجعت دوم عیسی مسیح یک واقعه نیست بلکه یک مجموعه از وقایع است. در این کتاب متوجه می‌شویم که چگونه پولس تسالونیکیان را با وجد روحانی که در آینده رخ می‌دهد و رجعت جسمانی دوم عیسی مسیح دلگرم می‌کند. پولس می‌نویسد که اولین امری که هنگام وجد روحانی اتفاق می‌افتد این است که اول مسیح قیام می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.