جانشین رنجهای ما

اشعیا پیشگویی کرده که چگونه مسیح، رهایی‌بخش موعود است، بجای ما رنج‌ خواهد کشید؛ خدمات او بینایی بخشیدن به نابینایان، آزادی کسانی که در بند هستند و شفای دل‌شکستگان است. اشعیا مرگ خود را نیز پیشگویی کرده بود. خداوند گناه ما را بر عهده عیسی مسیح قرار داد که او مجازات گناهان ما را متحمل شود تا تمام انسان‌ها مانند گوسفندان گمشده به راه خود برگردند. اشعیا مصلوب شدن عیسی را صدها سال قبل از وقوع آن پیشگویی کرده بود، اینگونه نوشته که بنده رنج دیده به خاطر گناهان ما تحقیر شده، طرد شده، آزار دیده و با میخ بدنش را سوراخ کردند. اما با زخم‌هایی که او برداشت، حال ما بهبود یافت.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.