اول مسیح

کتاب کولسیان شاهکار پولس در مورد مسیح کلیسا است: مسیح کیست، مسیح چکار کرده است و او برای همه چیز کفایت می‌کند. کلیسایی که در کتاب کولوس شرح داده شده 3 مشکل اساسی داشت: حمله فلسفی به خدا و شخص عیسی مسیح، حمله فکری به ایمان مردم و یهودیانی که اصول‌گرایی را به کلیسا تحمیل می‌کردند. پولس تأکید می‌کند که مسیح بسیار خداگونه بود. پولس مومنان را به دعای با شوق همراه با شکرگذاری دعوت می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.