نسخه ای برای آرامش

آیا آرامش مداوم خدا را در خود دارید؟ اگر شرایط خدا را برآورده نکرده باشید، نباید تعجب کنید که آرامش نداشته باشید یا از خواب بیدار شوید. در کتاب فیلیپیان 4، پولس دوازده شرط برای داشتن آرامش از سمت خدا به ما می‌آموزد: نگران نباشید، درباره تمام امور دعا کنید، به کارهای خوب فکر کنید، کارهای درست انجام دهید، شکرگزار باشید، به ملایمت در رفتار شهره باشید، صبور باشید، شرایط خود را بپذیرید، جستجو کنید، مشتاق خدا باشید، برای تأیید خدا ارزش قائل شوید و قلب و ذهن خود را با مسیح آرام کنید.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.