الگویی برای زندگی در مسیح

موضوع کتاب فیلیپیان زندگی با مسیح از طریق رفاقت است. بگذارید این ذهنیت در شما ایجاد شود. پولس بر اهمیت فروتنی در معاشرت با مومنان و دیگران را بالاتر از خود دانستن تأکید می‌کند. او به ما می‌آموزد که می‌توانیم و باید خواست نیکو و کامل خدا را برای زندگی خود بشناسیم و تحقق بخشیم. پولس همچنین می‌گوید، كاری كه الان هست را انجام می‌دهم، چیزهایی را كه پشت سر من است فراموش می‌كنم و به دنبال امور پیش رو می‌روم.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.