نمودار یک نبی

پیامبران مردانی بودند با سوابق بسیار متفاوت که برای گفتگو با خدا دعوت شدند. بیشتر پیامبران درباره قضاوت‌های آینده هشدار داده‌اند. در تمام هشدارهای آنها، در تاریک‌ترین روزهای مردمان، پیام لطف و امید خداوند وجود دارد. امید به مسیحی که خواهد آمد. خداوند مسیحیان را فرا می‌خواند تا فضل و صداقت خدا را در دنیای در حال مرگ الگوسازی کنند، درست همانطور که هزاران سال پیش این کار را از انبیا خواسته بود.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.