ردائی برای روابط

کتاب افسسی‌ها به ما می‌آموزد که چگونه اصول مسیحیت را در سخت‌ترین عرصه یعنی خانه، به کار ببریم. پولس به ما می‌گوید ما باید لباس‌های ژنده پیرمردی را در آورده و ردای مرد جوانی را بر تن کنیم و خصوصاً در خانه با روح و با عشق قدم برداریم. در فصل پنجم، پولس طرح خدا را برای خانواده‌ها ارائه می‌دهد و اینکه پدر و شوهر باید خانواده را دوست داشته باشند همانطور که مسیح کلیسا را دوست دارد.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.