عیسی مرا دوست دارد

نغمه سلیمان آخرین بخش کتاب شعر، یک نغمه عاشقانه است که عاشقانه‌‌های دو عاشق را ثبت کرده و تمثیلی زیبا از رابطه بین مسیح و کلیسای او است. این نغمه حقایق مهمی در خود دارد. یکی اینکه خداوند رابطه جنسی در ازدواج را بخش بسیار خوبی از آفرینش خود می‌داند. واقعیت مهم دیگر این است که در این بخش موارد زیادی در مورد روابط صمیمانه ما با مسیح زنده که بپا خواهد خواست به ما تعلیم داده می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.