لباس های قدیم و لباس های جدید

هدف نامه افسسی‌ها این است که به کلیسا نشان دهد که در این دنیا چگونه باشد. برای اینکه به کلیسا نشان دهیم که همه آنچه برای زندگی پیروزمندانه لازم داریم دریافت کرده‌ایم و زندگی آسمانی نیز امکان‌پذیر است. از ماخواسته می‌شود که با کلیسا بازی نکنیم و خود کلیسا شویم. از روح‌القدس بخواهید تا به شما نشان دهد که آنچه هستید همه به فضل خداست و بخشی جدایی‌ناپذیر از کلیسای عیسی مسیح شوید.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.