عطایا در مسیح

در نگاه نهایی به کتاب غلاطیان، ما بینش آسان پولس و توضیح او را درباره تولد جدید که مانند تولد جسمی است، می‌بینیم. پولس اینچنین تعلیم می‌دهد که اگر مسیح ما را آزاد کرده است پس باید آزاد بمانیم. نامه مختصر پولس به افسسی‌ها نیز بسیار عمیق است. پولس به ما می‌گوید که تمام چیزهایی که برای داشتن یک زندگی مقدس خداگونه نیاز داریم در مسیح و در ملکوت آسمانی در دسترس است. مشکل این است که ما گاهی اوقات در جای اشتباه به دنبال اینها می‌گردیم.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.